หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Finacial and Assets Administration Group
Untitled Document
งานบริหารการเงิน

   งานบริหารการเงิน  
                              
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน "นางกรรณิกา บุญผ่องศรี" มีหน้าที่ดังนี้  1.ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ตรวจสอบงานในงานการเงิน กำกับงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฏหมายและแนวปฏิบัติ
2.ควบคุมรายอัตราบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน และค่าจ้างประจำ
3.ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS WEB Online ในเรื่องเกี่ยวกับ ระบบการเบิกจ่าย และระบบงบประมาณ
4.เบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณทุกประเภท
5.จัดทำรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจำในด้านรับ และจัดทำรายละเอียดการเบิก-จ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจำ
6.ดำเนินการเบิก-จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด
7.ดำเนินการเบิก-จ่าย เงินยืมราชการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน "นางสาวศิรประภา พิสัยกุล" มีหน้าที่ดังนี้
1.จัดทำรายละเอียดด้านจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.บึงกาฬ และ จัดทำรายละเอียดเบิก-จ่ายเงินเดือนโดยประสานกับ นางกรรณิกา บุญผ่องศรี 2.จัดทำหนังสือรับรองรายได้และภาษีเงินได้ หัก ณที่จ่ายของราชการและลูกจ้างในสังกัด 3.ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกรรณิกา บุญผ่องศรี กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้

งานบำนาญ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน "นางสาวปิยะนุช สุนาวงษ์" มีหน้าที่ดังนี้
1.งานเบิกจ่ายเงินบำเห็นจ บำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างและเงินอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ 2.ติดต่อประสานคลังจังหวัด คลังเขต และกรมบัญชีกลาง 3.จัดทำ สบง.1-8 ที่เกี่ยวกับข้าราชการบำนาญ 4.จัดทำรายละเอียดการชำระเงินให้แก่บุคคลที่ 3ของราชการบำนาญ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน "นางสาวรจนา สมรักษ์" มีหน้าที่ดังนี้ (ช่วย)
1.งานเบิกจ่ายเงินบำเห็นจ บำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างและเงินอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ 2.ติดต่อประสานคลังจังหวัด คลังเขต และกรมบัญชีกลาง 3.จัดทำ สบง.1-8 ที่เกี่ยวกับข้าราชการบำนาญ 4.จัดทำรายละเอียดการชำระเงินให้แก่บุคคลที่ 3 ของราชการบำนาญ 5.งานออกหนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการและการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 7.งานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ที่อยู่ : 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042-491247

 

ไอพีคุณ
: 3.229.142.175
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 28/01/2563
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 254929